Tuesday, 5 March 2024

ตรวจติดตามงานบริหารงานการเงิน

วันที่ ๑๔ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ โรงเรียนสตรีศึกษา รับการตรวจติดตามงานบริหารงานการเงิน การบัญชีและสินทรัพย์ จากหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด