Tuesday, 5 March 2024

“น้อมวันทา…มุทิตาจิต” ครูผู้เกษียณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนสตรีศึกษา นำโดยคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จัดกิจกรรม “น้อมวันทา…มุทิตาจิต” ครูผู้เกษียณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ โรงฝึกพลศึกษา ๒ (โรงยิมใหม่) โรงเรียนสตรีศึกษา