Tuesday, 5 March 2024

รับรางวัลเสมาสดุดี

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ โรงเรียนสตรีศึกษา โดยว่าที่ร้อยตรีณรงค์ฤทธิ์ เถาว์จันทร์ รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล รับเกียรติบัตร “สถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์“ ครูสมศักดิ์ ปานเพ็ชร และ ครูสวาท พิมพิลา รับรางวัลเสมาสดุดี “ครูดีที่หนูรัก” ประจำปี ๒๕๖๖ จากศึกษาธิการภาค ๑๒ ณ โรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น