Tuesday, 5 March 2024

MOU ข้อตกลงพัฒนางาน PA1/ส (1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)

3 มกราคม 2567 นางอรนุช สุวรรณโท นำคณะครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำบันทึกข้อตกลงการพัฒนา PA ระหว่างคณะผู้บริหารกับคณะครูและบุคลากรกลุ่มสาระฯ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและปรับเปลี่ยนประเด็นท้าทายใน PA1/ส ของกลุ่มสาระฯ