Tuesday, 5 March 2024

STR Open House 2024

25 มกราคม 2567 : กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ “โรงเรียนชั้นนำ นวัตกรรมสร้างสรรค์” เป็นการบูรณาการกิจกรรมของทุกกลุ่มสาระฯให้นักเรียนภายในโรงเรียนได้เปิดมายด์เซ็ต ให้รุ่นน้องได้ชื่นชมผลงานของรุ่นพี่ เพื่อเตรียมพร้อมและเสริมสร้างพัฒนาการของตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการแสดงออกในทางที่ถูกต้องของโรงเรียน เช่น กิจกรรมกีฬานันทการ ของกลุ่มสาระฯพลศึกษา กิจกรรมแข่งขัน Cover Dance ของกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ กิจกรรมมินิคอนเสิร์ต กิจกรรมเครื่องปั้นดินเผา กิจกรรมแสดงผลงานศิลปะ ของกลุ่มสาระฯศิลปะ กิจกรรมผลิต แปรรูปและจำหน่ายสินค้าของกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ และผลงาน รางวัล กิจกรรมสร้างสรรค์ของกลุ่มสาระฯ ต่างๆ เช่น ภาษาไทย สังคมฯ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ฯ [ภาพกิจกรรมทั้งหมด]