Tuesday, 5 March 2024

ทำเนียบผู้อำนวยการ

ชื่อ-สกุลตำแหน่งปีที่ดำรงตำแหน่ง
01
ราชบุรุษจันทร์ อุตมพรหม
รักษาการครูใหญ่ก่อน พ.ศ.2460
นายปิ่น ธนสีลังกูรรักษาการแทนครูใหญ่พ.ศ.2461-2464
นายประสงค์ ชำนาญฤทธิ์ครูใหญ่พ.ศ.2465-2473
นายหนูจันทร์ จันทชุมรักษาการแทนครูใหญ่พ.ศ.2473-2481
02
นางสาวอรุณวตี สุวรรณกนิษฐ์
ครูใหญ่พ.ศ.2481-2486
นางสาวเลขา สหัสสานนท์ครูใหญ่พ.ศ.2486-2488
03
นางสาวลาวัลย์ ถนองจันทร์
ครูใหญ่พ.ศ.2488-2495
04
นางพงศ์ทอง ดีแท้
อาจารย์ใหญ่พ.ศ.2495-2507
05
นางประจวบ ชำนิประศาสน์
ผู้อำนวยการพ.ศ.2507-2520
06
นางอำนวยพร กาญจนวงษ์
ผู้อำนวยการพ.ศ.2520-2521
07
นางอนงค์ โพธินาม
ผู้อำนวยการพ.ศ.2521-2528
08
นางนิด นาคอุดม
ผู้อำนวยการพ.ศ.2528-2533
09
นางสาวสุมาลี แจบเกาะ
ผู้อำนวยการพ.ศ.2533-2534
10
นางกฤษณา สหวัฒน์
ผู้อำนวยการพ.ศ.2534-2539
11
นางกุหลาบ โพธินาม
ผู้อำนวยการพ.ศ.2539-2541
12
นางสาวสุพรรณี สมานญาติ
ผู้อำนวยการพ.ศ.2541-2543
13
นายชาตรี ชาปะวัง
ผู้อำนวยการ9 ธ.ค. 2543 – 30ก.ย. 2547
14
นายปรีชา คำภักดี
ผู้อำนวยการ1 ต.ค. 2547 – ธ.ค.2552
15
นายปรีดา ลำมะนา
ผู้อำนวยการ1 ม.ค. 2552 – 9 ธ.ค.2554
16
นายกัมพล พื้นแสน
ผู้อำนวยการ10 ธ.ค. 2554 –30 ตุลาคม 2557

นายสมภักดิ์ สมภักดี
ผู้อำนวยการ– พ.ย. 2554 – ม.ค. 2558

นายบัณฑิต ประสิทธิ์นอก
ผู้อำนวยการ– ม.ค. 2559 –30 ตุลาคม 2559

นายชูศักดิ์ ประราศรี
ผู้อำนวยการ18 พ.ย. 2559 – 30 ตุลาคม 2560

นายศิริ ธนะมูล
ผู้อำนวยการ3 มิ.ย. 2561 – 2563
20
นายเทิดทูน สุจารี
ผู้อำนวยการ1 พ.ย. 2563 – 31 ก.ย. 2565
21
นายจักรวาล เจริญทอง
ผู้อำนวยการ12 ต.ค. 2565 – ปัจจุบัน