You are here: Home แผนปฏิบัติราชการปี 2555

แผนปฎิบัติการประจำปี 2555

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 6
แย่ดีที่สุด 
 
โรงเรียนสตรีศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต27 ไดจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2555 เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานภายในโรงเรียน โดยตอบสนองยุทธศาสตร ของกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งไดกําหนดกลยุทธศาสตร 10ยุทธศาสตร และมีโครงการสนองทุกยุทธศาสตร 
ครอบคลุมภารกิจทุกดานของโรงเรียน มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตรในแตละดาน    ดังนั้นแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ2555 ฉบับนี้  สามารถนํามาใช ปรับเปลี่ยน และพัฒนางานของโรงเรียน  ไดอยางเหมาะสม การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ2555 ครั้งนี้  ไดรับความรวมมือจากคณะกรรมการ จัดทําแผนบุคลากรทุกฝายในโรงเรียน   จึงขอขอบคุณไว  ณ โอกาสนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2555 ฉบับนี้  จะเปนประโยชนในการพัฒนาการศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  [คำนำ-สารบัญ][ดาวน์โหลดแผน]
 

  • ไม่พบความคิดเห็นที่ต้องการ

แสดงความคิดเห็นของคุณ

0
แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๓:๕๓ น. )  

คณะผู้บริหารโรงเรียน

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

สถิติการเข้าชม

เรามี 87 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้3036
mod_vvisit_counterวานนี้3588
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้13989
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว29274
mod_vvisit_counterเดือนนี้104191
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว244361
mod_vvisit_counterทั้งหมด10512013

เรามี: 87 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Your IP: 54.205.173.252
วันนี้: เม.ย. ๒๓, ๒๕๕๗