Tuesday, 5 March 2024

ข้าวประดับดิน ร่วมทำบุญตักบาตร

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนสตรีศึกษา ร่วมกิจกรรม บุญเดือน ๙ ข้าวประดับดิน ร่วมทำบุญตักบาตร สิ่งของที่ได้จากการใส่บาตรของครู นักเรียน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ส่วนหนึ่งแบ่งปันให้ วัดบึงพลาญชัย วัดหนองโป่ง วัดหนองจิก ศูนย์เด็กเล็กตำบลดงลาน โรงเรียนหนองจิกโคกสูง ขอให้ผู้มีจิตกุศลทุกท่านพบแต่สิ่งที่ดี มีความสุข ตลอดไป