Tuesday, 5 March 2024

ตักบาตรปีใหม่ 2567

28 พฤศจิกายน 2566 คณะครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2567 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง