Tuesday, 5 March 2024

สศ. คว้าเหรียญเงิน อันดับ 2 ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 11

ทีมนักเรียนจากห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) โรงเรียนสตรีศึกษาได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 2 จากการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร เจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 13-15 ม.ค.2567 โดยมีโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนได้เหรียญทอง อันดับ 1 อุดรพิทยาคม เหรียญทอง อันดับ 2 สกลราชวิทยานุกูล เหรียญทอง อันดับ 3 นครพนมพิทยาคม เหรียญเงิน อันดับ 1 และ สตรีศึกษา เหรียญเงิน อันดับ 2 จากโรงเรียนที่เข้าแข่งขันทั้งหมด 30 โรงเรียน

โดยมีคุณครูเนาวรัตน์ เฉลิมแสน หัวหน้าโครงการ GPS คุณครูรัฐพล แสนมิตร หัวหน้าห้องเรียน SMTE และคุณครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ ร่วมให้กำลังใจ โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันและสังเกตุการณ์ดังนี้

น.ส.ธัญเรศ จันโทภาส นักเรียนชั้น ม.4/13
น.ส.กิ่งกาญจน์ เรืองบุญ นักเรียนชั้น ม.4/13
น.ส.ชลิตา สมบูรณ์ถานะ นักเรียนชั้น ม.4/13
น.ส.ณิชาภัทร นันยะนารถ นักเรียนชั้น ม.4/13
น.ส.พรรษพร เผ่าภูธร นักเรียนชั้น ม.4/13
น.ส.กัณฐิกา เจริญผิว นักเรียนชั้น ม.4/13
น.ส.ปิติยาพร ประหา นักเรียนชั้น ม.4/13
น.ส.ทับทิม ยุระศรี นักเรียนชั้น ม.4/13
น.ส.วริศรา นันยะนารถ นักเรียนชั้น ม.4/13