Tuesday, 5 March 2024

ต้อนรับผอ.จักรวาล เจริญทอง

คณะครูบุคลากร นักเรียนโรงเรียนสตรีศึกษา ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการจักรวาล เจริญทอง เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา 12 ตุลาคม 2565