Tuesday, 5 March 2024

จิตอาสาครอบครัวพอเพียงเก็บกระทง

วันนี้แกนนำครอบครัวพอเพียงและจิตอาสาได้ไปเก็บกระทง ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ดค่ะ ขอขอบคุณคุณครูผู้ดูแลและขอบใจนักเรียนทุกคน