Tuesday, 5 March 2024

ประชุมเตรียมความพร้อมงานผ้าป่า

สมาคมศิษย์เก่าฯ สมาคมผู้ปกครองฯ คณะผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนศิษย์เก่าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานผ้าป่าเพื่อการศึกษา 106 ปี สตรีศึกษา ณ หอประชุมไทรทอง โรงเรียนสตรีศึกษา 2 ต.ค. 2566